x

Cruzeiro

07/11/2019
23:0

Atletico Mineiro

Cruzeiro vs Atletico Mineiro

ALL BOOKIE
HOME
DRAW
AWAY
Start: 2.000 End: 1.002
Start: 3.100 End: 51.000
Start: 3.750 End: 151.000
Start: 2.20 End: 1.00
Start: 2.87 End: 56.00
Start: 3.30 End: 201.00
Start: 2.11 End: 2.25
Start: 3.1 End: 3
Start: 3.4 End: 3.2
Start: 1.85 End: 2.05
Start: 3.20 End: 3.10
Start: 4.20 End: 3.90
Start: 1.93 End: 2.27
Start: 3.25 End: 2.96
Start: 4.28 End: 3.53
Start: 2.090 End: 2.290
Start: 3.180 End: 3.080
Start: 4.060 End: 3.590
Start: 2.25 End: 1.00
Start: 2.92 End: 12.46
Start: 3.30 End: 102.21
Start: 1.93 End: 1
Start: 3 End: 1001
Start: 3.85 End: 1
Start: 1.91 End: 2.20
Start: 3.10 End: 2.90
Start: 4.00 End: 3.30
Start: 2.2 End: 1.005
Start: 2.8 End: 91
Start: 3.4 End: 501
Start: 2.12 End: 1.077
Start: 3.15 End: 7.8
Start: 3.45 End: 42
Start: 1.93 End: 0
Start: 3 End: 1001
Start: 3.85 End: 0
Start: 2.15 End: 2.30
Start: 3.00 End: 3.00
Start: 3.80 End: 3.40
Start: 1.83 End: 2.22
Start: 2.99 End: 2.76
Start: 4.03 End: 3.14
Start: 2.24 End: 1.03
Start: 2.9 End: 17.73
Start: 3.47 End: 50
Start: 2.21 End: 1.06
Start: 3.14 End: 12.00
Start: 3.42 End: 29.00
Start: 2 End: 1.05
Start: 3.125 End: 8
Start: 4 End: 23
Start: 2 End: 2.15
Start: 2.95 End: 2.85
Start: 3.5 End: 3.3
Start: 1.85 End: 2.20
Start: 3.10 End: 2.85
Start: 4.10 End: 3.40
Start: 2.2 End: 1.001
Start: 3 End: 101
Start: 3.4 End: 501
Start: 2.3 End: 1.05
Start: 3 End: 12
Start: 3.5 End: 42
Start: 2.088 End: 2.267
Start: 3.180 End: 3.090
Start: 3.997 End: 3.569
Start: 2.230 End: 0
Start: 2.900 End: 0
Start: 3.380 End: 0
Start: 2.20 End: 1.00
Start: 2.85 End: 8.50
Start: 3.25 End: 50.00
Start: 2.00 End: 2.20
Start: 3.00 End: 2.87
Start: 3.70 End: 3.30